News

ANUNȚURI

OPORTUNITĂȚI CARIERĂ

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S., în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.576 din 26 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare.

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S.are sediul Bucureşti, Str. Povernei nr. 6 - 8, sectorul 1. Domeniul/obiectul de activitate este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.1773 din 21 octombrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Condițiile de participare la concurs sunt cele prezentate în anexa nr.1 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la HG nr.576/2016. Componența dosarului de concurs este conform anexei nr.2 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la HG nr.576/2016. Dosarul de concurs se depune on-line la adresa: https://www.mmuncii.ro/cariera Data limită de depunere on-line: 26.03.2023. Ora limită de depunere on-line: 1600.

Programul de desfăşurare a concursului

Acţiuni                                                                                                                      Termen limită
Publicarea anunţului pentru concurs                                                                       10.02.2023

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților                                           26.03.2023

Data limită pentru verificarea și selecția dosarelor de concurs – etapa I           29.03.2023

Data limită pentru analiza și evaluarea dosarelor - etapa II / faza I                    10.04.2023

Data pentru realizarea interviului: - etapa II / faza II                                             11. 04.2023

Data estimată pentru validarea dosarului candidatului declarat câștigător:     28.04.2023

Locul de desfăşurare a interviului: sediul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale- Bucureşti,Str.Dem .I.Dobrescu,Nr. 2-4,Sector 1, București.

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul tehnic al comisiei de concurs.

Date de contact:

Elena Halalai (email:elena.halalai@mmuncii.gov.ro, tel. 021.315.72.26) /

Gabriela Sas (email: gabriela.sas@mmuncii.gov.ro, tel. 021.315.72.26) /

(email: amalia.morariu@mmuncii.gov.ro tel. 021.313.42.86).

 

Bibliografia, informațiile și documentele asociate concursului

ANEXA 1_condiții participare         ANEXA 2_conținut_dosar și cerere

CCM 2023-2025                                 Dovada înregistrării CCM la ITM

Raport activitate 2020                      Raport activitate 2021

Bilanț 2020                                         Recipisă bilanț 2020

Bilanț 2021                                          Recipisă bilanț 2021

Raport Financiar                               Anexa Balanta la 31.12.2022

Anexa patrimoniu                             Lista contractelor de cercetare

Valoarea Indicatorilor de referință pentru anul de bază

Cheltuielile și veniturile estimate pentru urmatorii 4 ani

Regulamentul de organizare și funcționare-INCSMPS-din-21/10/2004

Lista principalelor acte legislative aplicabile pentru INCD-uri

Acte normative standarde minimale pentru  CS1 si CS2

Domeniile CD ale INCD

Model CONTRACT DE MANAGEMENT

Fișă post director general

Lista cu bibliografia

 

Institutul National de Cercetare Stiintificã în domeniul Muncii si Protectiei Sociale – INCSMPS, organizeazã concurs pentru ocuparea pe durata determinata, pana la data de 31.07.2022 (cu posibilitatea prelungirii pana la data de 31.08.2022) a unui post contractual cu timp partial de 4 ore/zi, in conditiile prevazute de Codul Muncii, de „designer si administrator baza de date/expert IT” stabilit pentru realizarea de activitati in cadrul proiectului cu titlul:  ReCONECT - Adaptare la Schimbare - Mecanism Integrat de Anticipare, Monitorizare, Evaluare a Pietei Muncii si Educatiei, Cod SMIS 140092, cofinantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

 

I Conditii generale:
Candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale pentru ocuparea postului vacant „Designer si administrator baza de date/expert IT”, respectiv:
a)    Are cetatenie romana sau cetatenie din alte state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)    Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)    Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)    Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
e)    Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
f)    Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Candidatii care nu respecta aceste criterii nu vor fi considerati admisi pentru declansarea etapelor din procedura de concurs.

 

II Dosarul de concurs al candidatiilor pentru postul de „designer si administrator baza de date/expert IT”, trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresatã directorului institutului, precum si acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal.
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
c) copiile diplomelor de studii  si  a altor documente care atesta specializatori corelate cu cerintele postului pentru care se aplica (designer website si curs de administrator baze de date);
d) copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau, dupã caz, o adeverintã care sã ateste vechimea în muncã, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu functia pentru care candideazã; candidatul declarat admis dupa etapa de selectie a dosarelor, care a depus la înscriere declaratia pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãsurãrii primei probe a concursului;
f) adeverintã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare, eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului, de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãtile sanitare abilitate. Adeverinta, care atestã starea de sãnãtate,va contine, in clar, numãrul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãtii si va avea mentiunea “APT DE MUNCA“
g) curriculum vitae format EUROPASS;
h) alte documente relevante pentru desfãsurarea concursului (certificat de nastere, certificat de cãsãtorie/divort).

Dosarele se vor depune la secretariatul INCSMPS din Bucuresti, strada Povernei nr. 6-8, sector 1, personal, prin email office@incsmps.ro sau prin posta in atentia comisiei de selectie, pana la data de 23.03.2021, de luni pana joi intre orele 10.00-15.00 si vinerea intre orele 10.00-13.00.
Actele prevãzute la alin. 2 lit. b), c) si h) vor fi prezentate si în original în vederea verificãrii conformitãtii copiilor cu acestea.

Cerinte specifice pentru postul scos la concurs de „designer si administrator baza de date/expert IT”:
•    Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta (constituie avantaj studiile si diplomele de masterat sau doctorat)
•    Experienta de min 5 ani pe un post similar
•    Cunostinte in domeniul de securitate date si informatii, inclusiv protectie cf. GDPR
•    Autonomie si responsabilitate in gasirea si implementarea de solutii
•    Cultura solida IT
•    Engleza cunostinte avansate

Persoana selectata pentru ocuparea postului de „designer si administrator baza de date/expert IT”, va participa la realizarea si validarea metodologiei de evaluare impact, prevazute in proiect la activitatile:
-     A.1. - Realizarea si validarea unei analize a structurii tehnice si calitative a datelor furnizate de parteneriat (de realizare proiect) ;
si
-    A.2. - Elaborarea și implementarea mecanismelor de monitorizare și evaluare a politicilor publice și de anticipare a nevoilor de competențe

Pentru aceasta va desfasura si realiza urmatoarele:
•    proiecteazã, testeazã și implementeazã arhitectura informaționalã și programele necesare pentru funcționarea a 3 mecanisme:
a)    de monitorizare a inserției absolvenților programelor de educatie si formare profesionala (trei nivele pregatire);
b)    de anticipare  a nevoii de calificare si competente pe piata muncii,
c)    de monitorizare și evaluare a politicilor publice de mãsuri active și formare.
•    analizeazã si evalueaza modul cum sunt organizate și utilizate în prezent din punct de vedere informațional, datele și informațiile gestionate prin cele 3 mecanisme, propune solutii de corectie sau imbunatatire;
•    asigurã interoperabilitatea datelor intre cele 3 mecanisme și editarea rapoartelor necesare;.
•    Stabileste infrastrucura si caracteristicele sale necesare:
•    Stabileste niveluri de acces pentru actualizarea / dezvoltarea conținutului, elaborarea rapoarte, precum si de securitate a datelor si informatiilor;
•    Aplica prevederile din GDPR (Legea 190/2018) cu privire la protectia datelor in constructia BD;
•    Contribuie la implementarea activitatilor A1 si A2;
•    Asigura instruirea utilizatorilor din proiect privind produsele realizate.

 

Calendarul celor trei etape de concurs:
a)    Selectia dosarelor:         24 - 26.03.2021
b)    Proba practica        30.03.2021, ora 10,00
c)    Interviul :             31.03.2021, ora 10,00

 

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul INCSMPS din strada Povernei, nr. 6 – 8, Sector 1, Cod postal 010643, personal, prin email office@incsmps.ro sau prin posta;

Relatii suplimentare se pot obtine accesand pagina oficiala www.incsmps.ro, la sediul INCSMPS, Str. Povernei nr. 6-8, sector1, Bucuresti, telefon 021.312.4069, fax 0213117595; e-mail: office@incsmps.ro

 

Anexa 1 - Cerere inscriere

Anexa 2 - Acord prelucrare date personale

Anexa 3 - Declaratie

Anexa 4 - CV_RO Europass

Regulament - Metodologie Concurs INCSMPS

 

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului de designer si administrator baza de date/expert IT in cadrul proiectului “ ReConect- Adaptare -Mecanism Integrat de Anticipare, Monitorizare, Evaluare a Pietei Muncii si Educatiei”:

Dl. Draghici Razvan este declarat admis si va fi contactat pentru procedura de semnare a contractului individual de munca.