Despre noi

DESPRE NOI

De la înfiinţarea sa, în anul 1990, institutul a desfăşurat activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul pieţei muncii şi protecţiei sociale, sprijinind eforturile României de creare şi dezvoltare a unei economii durabile, bazate pe principii moderne, europene.

Înfiinţarea institutului a reprezentat o necesitate pentru crearea expertizei ştiinţifice în domeniul socioeconomic în România, o recunoaştere a importanţei acestuia în contextul transformărilor care au avut loc începând cu anul 1990. Astfel, studiile elaborate de colectivele institutului au fost orientate cu prioritate către solicitările administraţiei centrale şi s-au înscris în obiectivele strategiilor naţionale, contribuind la fundamentarea politicilor în domeniu.

Calitatea demersului, precum şi angajarea cercetătorilor înefortul general de proiectare a noii societăţi româneşti au făcut, ca an de an, să crească importanţa institutului şi recunoaşterea sa naţională şi internaţională.

În conformitate cu politica generală de dezvoltare instituţională în domeniul CD− în anul 1996 a fost evaluată şi recunoscută calitatea realizărilor institutului− prin acordarea statutului de institut naţional (HG nr. 1305/1996− modificat şi completat prin HG nr.1773/21.10.2004).

În contextul sus-menţionat− cercetarea ştiinţifică din institut referitoare la piaţa muncii şi politica socială− ale cărei rezultate se regăsesc în crearea de instrumente− indicatori şi criterii de măsurare− elaborarea de metodologii de evaluarea a dimensiunii− structurii− dispersiei teritoriale şi categoriale− analize şi diagnoze− modele de evoluţie şi prognoze pe diferite orizonturi de timp− măsuri− programe şi strategii de acţiune− monitorizarea derulării acestora− precum studierea eficienţei şi a impactului lor− a contribuit pe de o parte la dezvoltarea unui mediu social activ− iar pe de altă parte la semnalarea apariţiei unor noi fenomene socio-economice şi a necesităţii adoptării unor tipuri noi de acţiune.

În întreaga activitate de cercetare desfăşurată de institut− atât în cadrul programelor de cercetare dezvoltare la care participăm− cât şi prin contracte directe cu beneficiari− s-au avut în vedere fundamentarea şi prezentarea de alternative cu bază ştiinţifică în luarea deciziilor privind domeniul social− la orice nivel− precum şi cuantificarea eficienţei şi previzionarea impactului diferitelor opţiuni− care să permită elaborarea la nivel naţional a unor politici în domeniul pieţei muncii şi cel social− orientate către satisfacerea nevoilor sociale.

De asemenea− institutul şi-a orientat activitatea către tematici care să permită armonizarea politicilor naţionale din domeniul său de activitate cu cerinţele în domeniu impuse de procesul de aderare/integrare a ţării noastre la structurile socio-economice ale Uniunii Europene− către obiective ale programelor de cercetare ştiinţifică elaborate de Comisia Europeană− sau de alte structuri internaţionale. Toate acestea au stat la baza strategiilor proprii de dezvoltare în plan ştiinţific şi al resursei umane− elaborate periodic de conducerea institutului.

PREMII

 • Locul I în Topul Național al Firmelor CDI & TIC din România, 2006 - 2020 si 2022, premii Acordate de Camera de Comerț și Industrie a României și de Camera de Comerț și Industrie a Municipiului Bucureşti;
 • Premii de excelenta pentru activitatea de CD acordate de MEdCT si MMFPS, 2010;
 • Premii de excelenta pentru activitatea de CD acordate in 2009 si 2010 la "Salonul Cercetării" acordate de MEdCT-ANCS;
 • Locul I si II pentru proiecte de CD din domeniul prioritar Socio - Economic, acordate de MEdCT-ANCS , 2008.

STATUT JURIDIC

INCSMPS Bucureşti, conform HG. 1773 din 21 octombrie 2004, este persoană juridică română, funcţionând ca institut naţional de CDI, în coordonarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (actual Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - MMFPS). INCSMPS funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum şi ale Regulamentului său de funcţionare, aprobat prin HG. 1773 din 21 octombrie 2004. INCSMPS este înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. J/40/1900/1997, Cod unic de înregistrare R9254436.

În baza principiului autonomiei financiare, totalitatea resurselor necesare desfăşurării activităţii în condiţii de eficienţă şi rentabilitate economică sunt accesate prin efort propriu al colectivului de cercetători din institut. Resursele financiare sunt accesate prin participarea la competiţii şi licitaţii organizate pe piaţa specifică de cercetare-dezvoltare, care funcţionează ca orice piaţă liberă concurenţială.

 

CADRU LEGISLATIV

HG nr. 1305/1996 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale

HG nr. 1773/2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale

Ordinul nr. 588/2004 al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, privind aprobarea structurii organizatorice a Institutului National de Cercetare în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale.

Decizia ANCS nr. 9634/14.04.2008, pozitia 32, de reacreditare a INCSMPS ca INCD.

Decizia Preşedintelui ANCSI nr. 9261 din 09.06.2016 s-a acordat INCSMPS certificarea pe o perioadă de cinci ani.

Ordinul Ministrului Cercetării Inovării și Digitalizării nr. 303 din 02/07/2021 s-a acordat INCSMPS acreditarea ca INCDI pe o perioadă de cinci ani.

ADMINISTRARE

Managementul General al INCSMPS

Este asigurat de un Consiliu de Administraţie, format din 7 membri, numiţi prin ordin al Ministrului Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare – dezvoltare, la propunerea conducerii autorităţii de la care aceştia provin, pentru un mandat de 4 ani.

Consiliul de Administraţie este format din 7 membri, componenţa fiind aprobată prin Ordinul Ministerul Muncii şi Protecției Sociale.

 • dr. Speranța PÎRCIOG, președinte, director general INCSMPS
 • Eva-Margareta MILITARU, vicepreședinte, director științific/președintele Consiliului științific INCSMPS (a. i.)
 • Adrian AFLOREI , membru, reprezentant al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale
 • Mariana SANDU, membru, reprezentant Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
 • Lucian VERESCIAGHIN, membru, reprezentant al Ministerului Finațelor
 • Cristina MARINICĂ, membru, MMSS
 • Dana DANCIU, membru, MMSS

Managementul Operativ al INCSMPS

Este asigurat de Comitetul de direcţie şi de directorul general.

Comitetul de direcție este format din: directorul general, directorul științific, directorul economic și sefii departamentelor și își excercită atribuțiile în limita competențelor conform HG 1773/2004.

 • director general – dr. Speranța PÎRCIOG
 • director științific – Eva-Margareta MILITARU (a. i.)
 • director economic – ec. Iuliana DURLUȚ
 • secretar științific – dr. Cătălin GHINĂRARU
 • șefi department: dr. Ana ZAMFIR, dr. Aniela MATEI, dr. Eva MILITARU, dr. Cătălin GHINĂRARU (interimar)

Acest comitet  întreprinde acţiuni concrete pentru realizarea obiectivelor rezultate din următoarele documente:

 • Strategia şi Planul de dezvoltare ale INCSMPS 2021-2026;
 • Programul anual de cercetare – dezvoltare-inovare;
 • Bugetul de venituri şi cheltuieli;
 • Programul de investiţii;
 • Sistemul de asigurare a calităţii;
 • Planul de formare profesională.

Managementul Științific

Este asigurat de Consiliul ştiinţific, format din 7 membri, aleşi prin vot de către cercetătorii institutului, pe o perioadă de 4 ani (11 sept 2020 - 10 sept 2024).

 

Atribuţiile Consiliului Ştiinţific:

 • elaborează, dezbate, aprobă şi urmăreşte Strategia de cercetare-dezvoltare a Institutului pe termen mediu şi scurt;
 • elaborează, dezbate, aprobă  şi urmăreşte Planul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare  pentru anul în curs pe care îl supune aprobării consiliului de adminstraţie;
 • elaborează şi urmăreşte Planul de formare profesională;
 • elaborează şi urmăreşte aplicarea procedurilor pentru încadrarea personalului de cercetare-dezvoltare pentru promovarea în grade profesionale;
 • monitorizează realizarea obiectivelor ştiinţifice asumate prin contractele de cercetare şi avizează – pe comisii de specialitate - realizarea lucrărilor de cercetare-dezvoltare cuprinse în planul de activitate;
 • propune şi avizează acţiunile de cooperare interne şi internaţionale cu scop ştiinţific;
 • propune, organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice ale Institutului.

Consiliul Științific:

Dir. Ştiinţific
Eva-Margareta Militaru – preşedinte (a. i.)

Dir. Gen.
Speranţa Pîrciog – vicepreşedinte

Secretar ştiinţific
Cătălin Ghinăraru – secretar

Cercetători
Ana Maria Zamfir – membru
Mădălina Ecaterina Popescu – membru
Aniela Roxana Matei – membru

Comisia de Etică

Comisia de Etică este stabilită prin Decizia Directorului general Nr. 157/22 noiembrie 2018 și este formată din 7 membri.

Preşedinte: dr. Speranţa Pârciog – director general, CSI, INCSMPS-

Vicepreședinte:

dr. Cătălin Ghinăraru – secretar ştiinţific, CS gr.I, INCSMPS

Membrii:
dr. Eva Militaru – şef departament, CS gr.I, INCSMPS
dr. Aniela Matei – şef departament, CS gr.III, INCSMPS
dr. Ana Maria Zamfir - şef departament, CS gr.I, INCSMPS

Secretar:
Cristina Stroe – CS gr.II, INCSMPS

TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ

INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ

ORGANIGRAMA

ECHIPA

Departamentul EDUCAȚIE, PREGĂTIRE CONTINUĂ ȘI RELAȚIA CU PIAȚA MUNCII al INCSMPS desfășoară activități de cercetare menite să răspundă următoarelor provocări:

 • Importanța adaptării permanente a cunoștințelor și competențelor lucrătorilor în actualul context economic - pentru susținerea performanțelor individuale și organizaționale și sporirea calității vieții
 • Nevoia unei mai bune corelări a ofertei cu cererea de forță de muncă – condiție esențială în vederea creșterii competitivității economiei
 • Necesitatea îmbunătățirii accesului tinerilor la piața muncii prin facilitarea tranziției de la școală la muncă și sprijinirea carierelor – cu rol în construirea unei societăți favorabile incluziunii și accesului la ocupare

Dr. Ana-Maria ZAMFIR, CS I,  Șef departament Educație, pregătire continuă și relația cu piața muncii

Ana-Maria ZAMFIRAna-Maria ZAMFIR este sociolog, cercetător științific gr. I în cadrul INCSMPS și Șef al departamentului Educație, pregătire continuă și relația cu piața muncii, având peste 17 ani experiență în cercetarea academică din domeniul socio-economic. Din 2011, Ana-Maria ZAMFIR este cadru didactic asociat la Universitatea din București, Facultatea de Administrație și Afaceri. Ana-Maria ZAMFIR a absolvit studiile de master în domeniul politicilor sociale și deține titlul de doctor în sociologie din anul 2012. Ariile sale de expertiză includ sistemul de educație și formare profesională, tranziția de la școală la muncă, corelarea între oferta educațională și nevoile pieței muncii, evaluarea de programe și politici publice. Ana-Maria ZAMFIR are competențe solide în utilizarea metodelor cantitative și calitative de cercetare, statistică socială și analiză de politici.

Domenii de interes: participarea la educație și formare profesională, inegalități educaționale, tranziția de la școală la muncă, migrație, mobilitate socială, participarea pe piața muncii, incluziune socială, inegalități socio-economice și evaluarea impactului politicilor publice.

Date de contact:

E-mail: anazamfir@incsmps.ro

Tel: +40 21 312 40 69/ int.13

 

 

Dr. Monica Mihaela MAER MATEI, CS I

Dr. Monica Mihaela MAER MATEMonica Mihaela MAER MATEI este cercetător științific gradul I în cadrul departamentului Educație, Pregătire continuă și relația cu Piața Muncii. Este absolventă a Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Începând cu anul 2011 este doctor în domeniul Cibernetică și Statistică. Activitatea de cercetare științifică desfășurată începând cu anul 2006 a contribuit la dezvoltarea expertizei privind modelarea cantitativă a fenomenelor socio-economice în domeniul pieței muncii.

Domenii de interes: modelare neparametrică,  cuantificarea  supracalificării și a impactului asupra calității ocupării, competențe necesare pe piața muncii

Date de contact:

E-mail: matei.monicamihaela@gmail.com

Tel: +40 21 312 40 69/ int.13

 

 

Dr. Cristina MOCANU, CS I

Dr. Cristina MOCANUDr. Cristina MOCANU cercetător științific gr. 1 și este licențiată în sociologie la Universitatea București, promoția 1998. A finalizat în 2004 un program de master în ”Gen și politici publice” la Școala Națională de Studii Politice și Administartive, iar în 2018 a finalizat doctoratul în sociologie la Universitatea din București cu teza ”Anticiparea evoluțiilor și adecvarea ofertei educaționale la cererea pieței muncii”. Deține o amplă expertiză în proiectarea și realizarea metodologiilor de cercetare calitative și cantitative, inclusiv analize de evaluare ex-ante și ex-post a impactului programelor și politicilor publice, precum și în analiza și prelucrarea datelor culese prin tehnici cantitative și calitative.

Domenii de interes: corelare între cererea și ofertă, anticiparea nevoii de calificări, tranziție de la școală la muncă, politici sociale, studii de gen, studii intersecționale.

Date de contact:

E-mail: mocanu@incsmps.ro

Tel: +40 21 312 40 69/ int.13

 

 

Liliana GRECU, CS III

Liliana GRECLiliana GRECU este cercetător științific gradul III în colectivul Dezvoltarea capitalului uman, formare profesională şi învăţare pe tot parcursul vieţii din cadrul departamentului de Educație, Formare Profesională Continuă și Relația cu Piaţa Muncii al INCSMPS. Este absolventă a Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, secţia Mecanică. Are peste 25 ani de experienţă în dezvoltarea şi implementarea de proiecte de cercetare ştiinţifică. Liliana Grecu deține expertiză în: managementul proiectelor, metode şi tehnici de cercetare/analiză socială (cantitative şi calitative), metodologii de calcul de impact/evaluare în domeniul politicilor familiale şi pieţei muncii.

Domenii de interes: politici familiale și de conciliere a vieții profesionale cu viața de familie, servicii de educație timpurie, servicii sociale și socio-medicale destinate grupurilor vulnerabile, politici sociale.

Date de contact:

E-mail: gliliana@incsmps.ro

Tel: +40 21 312 40 69/ int.16

 

 

Anamaria-Beatrice ALDEA, Cercetător Științific

Anamaria-Beatrice ALDEA

Anamaria – Beatrice ALDEA este  cercetător științific în cadrul departamentului Educație, Pregătire continuă și relația cu piața muncii. Este absolventă a Facultății de Administrație și Afaceri, specializarea Administrarea Afacerilor (2016) și a Masteratului de Administrare și Dezvoltare a Resurselor Umane (2018) din cadrul Universității din București. Deține expertiză în realizarea de cercetări empirice prin utilizarea de metode calitative și cantitative.

Domenii de interes: managementul capitalului uman, tranziția de la școală la muncă, participarea pe piața muncii.

Date de contact:

E-mail: anamaria.aldea@incsmps.ro

Tel: +40 21 312 40 69/ int.13,22.

 

 

Raluca-Mihaela MOLEA, Cercetător Științific

 

 

Raluca-Mihaela MOLEARaluca-Mihaela MOLEA este cercetător științific în colectivul Dezvoltarea capitalului uman, formare profesională şi învăţare pe tot parcursul vieţii din cadrul departamentului de Educaţie, Pregătire Continuă şi Relaţia cu Piaţa Muncii al INCSMPS. Este absolventă a Facultății de Sociologie şi Asistenţă Socială, specializarea Sociologie, din cadrul Universităţii din Bucureşti (2019). În prezent urmează cursurile Masterului de Cercetare Sociologică Avansată în cadrul Facultății de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti, urmând să dobândească expertiză în argumentație întemeiată pe evidențe empirice, gândire teoretică, metode și tehnici avansate de cercetare, stiluri și instrumente de autorat științific, prezentări și dezbateri publice.

Domenii de interes: tranziţia de la școală la muncă şi mobilitatea pe piaţa muncii, politici educaţionale, evaluarea accesului şi a participării la formare profesională continuă, corelarea programelor educaționale cu cerinţele pieţei muncii.

Date de contact:

E-mail: raluca.molea@incsmps.ro

Tel: +40 21 312 40 69/ int.16

 

Anamaria NĂSTASĂ, Cercetător Științific

 

Anamaria NĂSTASĂ

Anamaria NĂSTASĂ este cercetător științific în departamentul Educație, pregătire continuă și relația cu piața muncii al INCSMPS. Este absolventă a Facultății de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității din București, specializarea Sociologie (2019). În prezent este studentă masterandă în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București la programul de Master Cercetare Sociologică Avansată. Are experiență de lucru atât cu metode cantitative, cât și cu metode calitative.

Domenii de interes: tranziția de la școală la muncă, sociologia timpului, calitatea vieții, sociologia educației

Date de contact:

Email: anamaria.nastasa@incsmps.ro

Tel: +40 21 312 40 69/

Departamentul POLITICI SOCIALE al INCSMPS are în componența sa 3 colective de cercetare în care activează cercetători cu specializări în sociologie, managementul serviciilor sociale, economie.

 

COLECTIVUL POLITICI  FAMILIALE ŞI POLITICI PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE

Dr. Aniela MATEI, CS I,  Șef departament Politici Sociale

Dr. Aniela MATEIAniela Matei este cercetător științific gradul I în colectivul Politici familiale și pentru protecția copilului aflat în dificultate din cadrul departamentului de Politici Sociale al INCSMPS. Este absolventă a Facultății de Sociologie şi Asistenţă Socială (Universitatea Bucureşti), specializarea Sociologie (2002) şi a Masterului în Comunicare şi Opinie Publică din cadrul aceleiaşi universităţi (2004). În anul 2010 obține titlul de Doctor în Sociologie cu o teză ce abordează problematica concilierii vieții profesionale cu viața de familie. Are peste 15 ani de experienţă în dezvoltarea şi implementarea de proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul politicilor sociale. Aniela Matei deține expertiză în: metode şi tehnici de cercetare/analiză socială (cantitative şi calitative), metodologii de calcul de impact/evaluare în domeniul politicilor familiale şi pieţei muncii.

Domenii de interes: politici familiale și de conciliere a vieții profesionale cu viața de familie, servicii de educație timpurie, servicii sociale și socio-medicale destinate grupurilor vulnerabile, politici sociale.

Date de contact:

E-mail: aalexandrescu@incsmps.ro

Tel: +40 21 312 40 69/ int.18

 

 

 

COLECTIVUL INCLUZIUNE SOCIALĂ, SĂRĂCIE

Cristina STROE, CS II, Șef colectiv

 

Cristina Stroe este cercetător ştiinţific gradul II și șef al colectivul Incluziune socială, sărăcie din cadrul departamentului de Politici Sociale al INCSMPS. În cei peste 25 de ani de experiență, principalele activități au constat în dezvoltarea și implementarea proiectelor în domeniul reducerii sărăciei și a formelor sale severe și extreme, creșterii incluziunii și coeziunii sociale, prin analize de politici, metodologii de evaluare, monitorizare și impact, recomandări de politică. Realizarea a numeroase studii, atât în colaborare, cât și coordonare, în parteneriate naționale și internaționale, pentru beneficiari interni și internaționali a condus la obținerea unor rezultate care s-au concretizat în numeroase articole/publicații în reviste naționale și internaționale, în prezentări la conferințe/workshop-uri/târguri naționale și internaționale. Alte contribuții s-au concretizat și în participări la unele documente strategice naţionale, la fundamentări de politici în domeniul social, respectiv la transfer de cunoaștere și creșterea vizibilității ariei de cercetare specifice  etc.

Domenii de interes: indicatori sociali, nivel de trai, sărăcie, marginalizare și excluziune socială, asistență socială, vizând segmente vulnerabile de populație precum persoane sărace, tineri, vârstnici, persoane cu dizabilități etc.

Date de contact:

e-mail: cristinaradu@incsmps.ro

tel: 021.312.40.69/int. 17

 

COLECTIVUL POLITICI PENTRU VÂRSTNICI

Dr. Mihaela Ghența, CS I, Șef colectiv

Dr. Mihaela GhențaMihaela Ghența este cercetător științific gradul I, conducător al colectivului Politici pentru Vârstnici din cadrul departamentului de Politici Sociale al INCSMPS. Este absolventă a Facultății de Management (Academia de Studii Economice din București), specializarea Management Social și Public (2000) şi a Facultății de Drept din cadrul Universității București (2006). În anul 2015 obține titlul de Doctor în Economie cu o teză ce abordează calitatea în serviciile sociale. Are 15 ani de experienţă în dezvoltarea şi implementarea de proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul politicilor sociale. Mihaela Ghența deține expertiză în: metode şi tehnici de analiză socio-economică (cantitative şi calitative), metodologii de evaluare în domeniul politicilor destinate persoanelor vârstnice dependente şi pieţei muncii.

Domenii de interes: organizarea și furnizarea serviciilor sociale și socio-medicale (inclusiv serviciile de îngrijire de lungă durată), calitatea și performanța serviciilor sociale, politici destinate persoanelor vârstnice dependente, politici familiale (inclusiv concilierea vieții profesionale cu viața de familie pentru lucrătorii care au în îngrijire persoane vârstnice dependente).

 

 

 

 

 

Dr. Luise Mladen-Macovei, CS I

Dr. Luise Mladen-MacoveiLuise Mladen-Macovei este cercetător științific gradul I în colectivul Politici pentru vârstnici din cadrul departamentului Politici Sociale. Este absolventă a Facultății de Finanţe, Bănci, Asigurări şi Burse de Valori (Academia de Studii Economice din Bucureşti), specializarea Finanţe şi Pieţe Financiare. În anul 2005 își finalizează doctoratul la Academia de Studii Economice din Bucureşti elaborând o teză ce abordează problematica pieţei muncii, iar în anul 2012 devine absolventă a unui program postdoctoral organizat de  Institutul Naţional de Cercetări Economice "Costin C. Kiriţescu", Academia Română, proiectul său intitulându-se „Tendinţe ale pieţei muncii din România şi implicaţii asupra sustenabilităţii sistemului de pensii”. Luise Mladen-Macovei are peste douăzeci de ani de experienţă în cercetarea ştiinţifică în domeniul muncii şi protecţiei sociale și deţine expertiză în analiză avansată de date, studii de impact, evaluare și analiză de politici etc.

Domenii de interes: sisteme de pensii, economia muncii, îmbătrânire activă, asistența socială a persoanelor vârstnice

Date de contact:

E-mail: lmladen@incsmps.ro

Tel: +40 21 312 40 69/ int.19

Departamentul SALARII, VENITURI ȘI FISCALITATE al INCSMPS desfășoară activități de cercetare menite să răspundă următoarelor provocări:

 • Importanța adoptării unor politici salariale și sisteme de taxare a muncii adecvate – pentru creșterea nivelului de trai al lucrătorilor și a calității ocupării, încurajarea muncii, dar și pentru creșterea eficienței economice și a productivității muncii
 • Nevoia creării unei societăți mai inclusive prin creșterea veniturilor și reducerea sărăciei
 • Necesitatea optimizării sistemelor de taxare a veniturilor și a beneficiilor sociale – condiție esențială pentru reducerea inegalităților de venituri.

 

Dr. Eva MILITARU, CS I,  Șef departament Salarii, venituri și fiscalitate

Dr. Eva MilitaruEva Militaru, cercetător științific gr. I în cadrul INCSMPS, doctor în economie, are peste 20 ani experiență în cercetarea academică din domeniul socio-economic. Din anul 2011 este doctor în economie al Academiei de Studii Economice București, iar în anul 2015 a absolvit un program de cercetare postdoctorală al aceleași universități. A absolvit un program de studii aprofundate în economie cantitativă în cadrul Academiei de Studii Economice București și un program de analiză a politicilor sociale în economiile în tranziție în cadrul Institutului de Studii Sociale din Haga. Are competențe solide în cercetarea economică şi socială utilizând metode cantitative de analiză, modelare econometrică, analiza statistică și simulări macro și microeconomice. A participat la realizarea a peste 40 de proiecte de cercetare, finanţate în cadrul programelor naţionale, europene şi internaţionale, dintre care a coordonat 13 proiecte ca director de proiect sau responsabil de proiect din partea INCSMPS. Este autor a peste 50 de articole științifice sau capitole de carte. Este membru al Consiliului Științific al INCSMPS din anul 2015.

Domenii de interes: venituri, salarii, inegalități socio-economice, sărăcie, indicatori socio-economici, participarea pe piața muncii, evaluarea impactului politicilor publice din domeniile protecției sociale, impozitării și ocupării.  

Date de contact:

E-mail: militaru@incsmps.ro

Tel: +40 21 312 40 69

 

Dr. Amalia Florina CRISTESCU, CS I 

Dr. Amalia Cristescu

Amalia Florina Cristescu este cercetător științific gradul I în cadrul departamentului Salarii, venituri și fiscalitate. Este absolventă a Facultății de Economie Generală din cadrul Academiei de Studii Economice din București, promoția 2007. Începând cu anul 2011 este doctor în domeniul Economie, iar în anul 2015 a absolvit un program de cercetare postdoctorală la aceeași universitate. Activitatea de cercetare științifică desfășurată începând cu anul 2008 a contribuit la dezvoltarea expertizei privind analiză cantitativă a fenomenelor socio-economice în domeniul pieței muncii.

Domenii de interes: câștiguri salariale, distribuția veniturilor, salariul minim, distribuția veniturilor, ocupare, muncă nedeclarată, fiscalitate, evaluarea impactului politicilor socio-economice pe piața muncii

Date de contact:

E-mail: cristescuamalia@gmail.com

Tel: +40 21 312 40 69

 

 

Dr. Mădălina Ecaterina POPESCU, CS I

Dr Madalina PopescuMadalina Ecaterina Popescu este cercetător științific gradul I în cadrul departamentului Salarii, venituri și fiscalitate. Este absolventă a Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Începând cu anul 2011 este doctor în domeniul Cibernetică și Statistică, iar în perioada iunie 2014 - septembrie 2015 a beneficiat de un grant de cercetare post-doctorală. Activitatea de cercetare științifică desfășurată începând cu anul 2007 a contribuit la dezvoltarea expertizei privind modelarea cantitativă a fenomenelor socio-economice în domeniul pieței muncii. Este membru al Consiliului Științific al INCSMPS din anul 2020.

Domenii de interes: modelare econometrică și prognoze ale indicatorilor pieței muncii, evaluare de impact de politici și programe, simulări numerice ale efectelor de politică fiscală, salarială și de ocupare, problematica salariului minim pe economie

Date de contact:

E-mail: madalina.andreica@gmail.commadalina.popescu@incsmps.ro

Tel: +40 21 312 40 69

 

 

Dr. Maria Denisa VASILESCU, CS I 

Dr. Maria VAsilescuMaria Denisa Vasilescu este cercetător științific gradul I ȋn cadrul departamentului Salarii, Venituri și Fiscalitate, cu o vastă experiență ȋn cercetarea socio-economică. Este absolventă a Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Academia de Studii Economice din București și doctor ȋn domeniul Cibernetică și Statistică din anul 2015. Are competențe specifice în tehnici de analiză statistică și analiză econometrică a fenomenelor socio-economice complexe utilizând diverse metode (regresie liniară, modele cu date de tip panel, serii de timp, regresie logistică, metode neparametrice), elaborare de metodologii de analiză cantitativă/calitativă, realizarea de previziuni, scenarii, evaluări de impact.

Domenii de interes: ocuparea forței de muncă; inegalități și discriminare pe piața muncii; salariul minim, câștiguri salariale și costul forței de muncă; migrație; relația dintre starea de sănătate și participarea pe piața muncii; politici ȋn domeniul ocupării.

Date de contact:

E-mail: mariadenisa.vasilescu@gmail.com

Tel: +40 21 312 40 69

 

 

Dr. Larisa STĂNILĂ, CS II

Dr. Larisa StanilaLarisa Stănilă este cercetător științific gradul II în cadrul departamentului Salarii, Venituri și Fiscalitate. Este absolventă a Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice București. Începând cu anul 2013 este doctor în domeniul Cibernetică și Statistică. Cu o experiență în cercetare de peste 10 ani, proiectele la care a participat au contribuit la dezvoltarea expertizei privind modelarea cantitativă a fenomenelor socio-economice în domeniul pieței muncii, analiza și prelucrarea datelor culese prin tehnici cantitative și calitative.

Domenii de interes: modelare econometrică, impactul salariului minim asupra pieței muncii, taxarea muncii, inegalități salariale 

Date de contact:

E-mail: larisa.stanila@incsmps.com

Tel: +40 21 312 40 69

 

Silvana CRIVOI, CSIII

 

Silvana Crivoi este cercetător științific gradul III în departamentul Salarii, venituri și fiscalitate al INCSMPS. Este absolventă a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, specializarea Marketing (2008) și a Facultății de Filosofie și Științe Social - Politice, specializarea Sociologie (2016) ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași şi a Masteratului în Politici Publice și Management Instituțional din cadrul aceleiaşi universităţi (2016). În prezent urmează studiile doctorale în domeniul Sociologie la Universitatea din București cu o lucrare despre condițiile de muncă în universitățile din România în contextul tehnologizării muncii academice. Deține expertiză în utilizarea diverselor metode calitative de cercetare socio-economică și în utilizarea de metode cantitative de analiză. A studiat diverse grupuri și categorii sociale, precum familiile transnaționale și persoanele vârstnice  și diverse categorii socio-profesionale precum lucrătorii din industria IT, asistenții sociali, cadrele didactice universitare din România, lucrătorii vârstnici.

Domenii de interescalitatea vieții profesionale, munca precară, condiții de muncă, economia cunoașterii, capitalismul cognitiv, analiza și evaluarea politicilor publice.

 

Date de contact:

E-mail: silvana.crivoi@incsmps.ro

Tel: +40 743028034