Anunturi

ANUNȚURI

LICITAȚII

INCSMPS, cu sediul în strada Povernei, nr. 6-8, Sector 1, București, instituție de drept public, organizează licitație publică deschisă cu strigare în data 18.10.2023, ora 11:00 pentru valorificarea prin vânzare a unui autovehicul aflat în proprietatea INCSMPS, marca Volkswagen Caravelle, an de fabricație 2008, nr. Km parcurși (la bord) 71889.

Prețul minim de pornire în licitație este cel stabilit prin raport de evaluare și este de 30.000 lei.

Starea tehnică a autoturismului: 3+1 uși, 2461 cm³, putere 96KW/130CP motorină, tracțiune integrală, 8+1 locuri, culoare gri metalizat, AC față + spate, ITP+RCA expirate, funcțional, prezintă ușoare urme de rugină, estetic corespunzător.

Cei interesați pentru participarea la licitație trebuie să achiziționeze caietul de sarcini de la sediul INCSMPS contra sumei de 300 lei, să se înscrie (să depună documentația) cel mai târziu cu 48 de ore înainte de începerea licitației și totodată să depună în contul IBAN RO70RNCB0072049718030001, deschis la BCR Sector 1 București, echivalentul a 10% din prețul de începere al licitației, adică suma de 3000 lei și taxa de înscriere de 20 lei/participant.

Caietul de sarcini se poate plăti numerar la sediul INCSMPS, sau în contul deschis la BCR, indicat mai sus, cu 24 ore înainte de ridicarea acestui caiet.

Pentru informații tel +40-21-3124069 între orele 10-15.

WhatsApp Image 2023-09-16 at 07.07.032
WhatsApp Image 2023-09-16 at 07.07.031
WhatsApp Image 2023-09-16 at 07.07.03
WhatsApp Image 2023-09-16 at 07.06.34
WhatsApp Image 2023-09-16 at 07.04.27
previous arrow
next arrow

Ca urmare a omisiunii în cuprinsul publicației de vânzare privind pretului de pornire a licitației și a altor elemente obligatorii, INCSMPS anunță anularea organizării licitației publice deschise cu strigare din data de 27.09.2023, ora 11, privind vânzarea autoturismului marca Volkswagen Caravelle, urmand a se organiza o nouă licitatie care va fi publicata, pe site-ul incsmps https://new.incsmps.ro/

INCSMPS, cu sediul în strada Povernei, nr. 6-8, Sector 1, București, instituție de drept public, organizează licitație publică deschisă cu strigare în data 27.09.2023, ora 11:00 pentru valorificarea prin vânzare a unui autovehicul aflat în proprietatea INCSMPS, marca Volkswagen Caravelle, an de fabricație 2008, nr. Km parcurși (la bord) 71889.

Prețul minim de pornire în licitație este cel stabilit prin raport de evaluare și este de 30.000 lei.

Starea tehnică a autoturismului: 3+1 uși, 2461 cm³, putere 96KW/130CP motorină, tracțiune integrală, 8+1 locuri, culoare gri metalizat, AC față + spate, ITP+RCA expirate, funcțional, prezintă ușoare urme de rugină, estetic corespunzător.

Cei interesați pentru participarea la licitație trebuie să se înscrie cel mai târziu cu 48 de ore înainte de începerea licitației și să achiziționeze caietul de sarcini de la  sediul INCSMPS contra sumei de 300 lei și totodată să depună în contul IBAN RO70RNCB0072049718030001, deschis la BCR Sector 1 București, echivalentul a 10% din prețul de începere al licitației, adică suma de 3000 lei și taxa de înscriere de 20 lei/participant.

Pentru informații tel +40-21-3124069 între orele 10-15.

OPORTUNITĂȚI CARIERĂ

Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale, cu sediul în București, strada Povernei nr. 6-8, organizează concurs pentru ocuparea celor 2 posturi de asistent de cercetare – absolvent licențiat în domeniul Economie, bune cunoștințe de Statistică și Informatică Economică, bune cunoștințe de limba engleză.

Concursul se va desfăşura conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile de la data apariţiei anunţului, la Compartimentul Resurse Umane al institutului, str. Povernei nr. 6, sector 1.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane al institutului, la tel. 0213124069 și de pe site-ul www.incsmps.ro

Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale (INCSMPS), cu sediul în București, strada Povernei nr. 6-8, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale vacante de execuție, astfel:

 • 1 post auditor intern, 8 ore/zi – Birou Audit Intern

Concursul se va desfășura la sediul INCSMPS, conform Legii 53/2003 – Codul muncii și Metodologiei de desfășurare a concursului/examenului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul INCSMPS, conform calendarului următor:

 

Data/Perioada Descriere
23 martie-07 aprilie 2023 Depunere dosare de candidatură
10-11 aprilie 2023 Selecția dosarelor de înscriere
12 aprilie 2023 Afișare rezultate selecție dosare și depunere contestații
13 aprilie 2023 Soluționare contestații, afișare rezultate contestații, afișare rezultate finale selecție dosare
19 aprilie 2023 Proba scrisă ora 10.00
20 aprilie 2023 Afișare rezultate proba scrisă
21 aprilie 2023 Depunere contestații pentru proba scrisă
24 aprilie 2023 Soluționare contestații pentru proba scrisă și afișare rezultate finale proba scrisă
25 aprilie 2023 Proba interviu ora 10.00
25 aprilie 2023 Afișare rezultate proba interviu ora 16.00
26 aprilie 2023 Depunere contestații proba interviu
27 aprilie 2023 Soluționare contestații proba interviu, afișare rezultate contestații, afișare rezultate finale
28 aprilie 2023 Afișare rezultate finale concurs

 

Condiţii generale: candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

Condiţii specifice:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare)-domeniul științe economice/juridice/administrative;
 2. vechime în muncă de minimum 10 ani pe un post prevăzut cu studii superioare;
 3. experiență de minimum 2 ani în activitatea de auditor intern;
 4. solide cunoștințe de operare pe computer: suita Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 5. să nu fie soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul INCSMPS.

Principalele cerinţe ale postului, potrivit prevederilor din fişa postului: efectuarea de misiuni de audit intern asupra tuturor activităților din cadrul institutului, a celor cu implicații financiare, inclusiv a fondurilor structurale; elaborarea/actualizarea normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit intern în cadrul instituției; elaborarea proiectului planului multianual și anual de audit intern; elaborarea raportului anual al activității de audit intern;

Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane al institutului, la tel. 0213124069 si de pe site-ul www.incsmps.ro.

 

Bibliografia:

 • Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Carta auditului intern;
 • H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
 • O.M.F.P. nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
 • H.G. nr.1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea și desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice;
 • Legea nr.500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;Ordinul S.G.G. nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 • Documente privind organizarea și funcționarea INCSMPS;
 • Hotărârea Guvernului nr.1773/2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale INCSMPS Bucureşti;
 • Cod de etică și deontologie profesională al INCSMPS București

 

Tematica:

 1. Atribuțiile compartimentului de audit intern;
 2. Dosarul de audit intern;
 3. Carta auditului intern și Codul privind conduita etică a auditorului intern;
 4. Planificarea activității de audit intern;
 5. Etape, proceduri și documente care definesc o misiune de regularitate în auditul intern;
 6. Norme de calificare ale auditului intern;
 7. Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni;
 8. Analiza și scopul analizei riscurilor asociate obiectivelor misiunii de audit intern;
 9. Elaborarea planului de audit intern;
 10. Referatul de justificare și structura planului de audit intern;
 11. Etapele misiunii de audit intern;
 12. Proceduri elaborate pe parcursul desfășurării unei misiunii de audit intern;
  Tipuri de audit intern;
 13. Incompatibilități referitoare la exercitarea auditului intern;
 14. Organizarea și conducerea contabilității;
 15. Rolul, atribuțiile și organizarea INCSMPS;
 16. Codul de etică și deontologie profesională al INCSMPS.

Site-uri Internet:

Acasa


https://mfinante.gov.ro/domenii/informatii-contribuabili/institutii-publice/ucaapi/cadru-normativ-ucaapi

Rezultatele finale ale concursului pentru postul de auditor intern – Birou Audit Intern - INCSMPS

Nr. crt. Cod unic de identificare Punctaj final concurs
(Nota)
Mențiunea
1. 235 9,33 admis

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S., în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.576 din 26 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare.

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S.are sediul Bucureşti, Str. Povernei nr. 6 - 8, sectorul 1. Domeniul/obiectul de activitate este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.1773 din 21 octombrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Condițiile de participare la concurs sunt cele prezentate în anexa nr.1 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la HG nr.576/2016. Componența dosarului de concurs este conform anexei nr.2 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la HG nr.576/2016. Dosarul de concurs se depune on-line la adresa: https://www.mmuncii.ro/cariera Data limită de depunere on-line: 26.03.2023. Ora limită de depunere on-line: 1600.

Programul de desfăşurare a concursului

Acţiuni                                                                                                                      Termen limită
Publicarea anunţului pentru concurs                                                                       10.02.2023

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților                                           26.03.2023

Data limită pentru verificarea și selecția dosarelor de concurs – etapa I           29.03.2023

Data limită pentru analiza și evaluarea dosarelor - etapa II / faza I                    10.04.2023

Data pentru realizarea interviului: - etapa II / faza II                                             11. 04.2023

Data estimată pentru validarea dosarului candidatului declarat câștigător:     28.04.2023

Locul de desfăşurare a interviului: sediul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale- Bucureşti,Str.Dem .I.Dobrescu,Nr. 2-4,Sector 1, București.

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul tehnic al comisiei de concurs.

Date de contact:

Elena Halalai (email:elena.halalai@mmuncii.gov.ro, tel. 021.315.72.26) /

Gabriela Sas (email: gabriela.sas@mmuncii.gov.ro, tel. 021.315.72.26) /

(email: amalia.morariu@mmuncii.gov.ro tel. 021.313.42.86).

 

Bibliografia, informațiile și documentele asociate concursului

ANEXA 1_condiții participare         ANEXA 2_conținut_dosar și cerere

CCM 2023-2025                                 Dovada înregistrării CCM la ITM

Raport activitate 2020                      Raport activitate 2021

Bilanț 2020                                         Recipisă bilanț 2020

Bilanț 2021                                          Recipisă bilanț 2021

Raport Financiar                               Anexa Balanta la 31.12.2022

Anexa patrimoniu                             Lista contractelor de cercetare

Valoarea Indicatorilor de referință pentru anul de bază

Cheltuielile și veniturile estimate pentru urmatorii 4 ani

Regulamentul de organizare și funcționare-INCSMPS-din-21/10/2004

Lista principalelor acte legislative aplicabile pentru INCD-uri

Acte normative standarde minimale pentru  CS1 si CS2

Domeniile CD ale INCD

Model CONTRACT DE MANAGEMENT

Fișă post director general

Lista cu bibliografia

Institutul National de Cercetare Stiintificã în domeniul Muncii si Protectiei Sociale – INCSMPS, organizeazã concurs pentru ocuparea pe durata determinata, pana la data de 31.07.2022 (cu posibilitatea prelungirii pana la data de 31.08.2022) a unui post contractual cu timp partial de 4 ore/zi, in conditiile prevazute de Codul Muncii, de „designer si administrator baza de date/expert IT” stabilit pentru realizarea de activitati in cadrul proiectului cu titlul:  ReCONECT - Adaptare la Schimbare - Mecanism Integrat de Anticipare, Monitorizare, Evaluare a Pietei Muncii si Educatiei, Cod SMIS 140092, cofinantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

 

I Conditii generale:
Candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale pentru ocuparea postului vacant „Designer si administrator baza de date/expert IT”, respectiv:
a)    Are cetatenie romana sau cetatenie din alte state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)    Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)    Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)    Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
e)    Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
f)    Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Candidatii care nu respecta aceste criterii nu vor fi considerati admisi pentru declansarea etapelor din procedura de concurs.

 

II Dosarul de concurs al candidatiilor pentru postul de „designer si administrator baza de date/expert IT”, trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresatã directorului institutului, precum si acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal.
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
c) copiile diplomelor de studii  si  a altor documente care atesta specializatori corelate cu cerintele postului pentru care se aplica (designer website si curs de administrator baze de date);
d) copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau, dupã caz, o adeverintã care sã ateste vechimea în muncã, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu functia pentru care candideazã; candidatul declarat admis dupa etapa de selectie a dosarelor, care a depus la înscriere declaratia pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãsurãrii primei probe a concursului;
f) adeverintã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare, eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului, de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãtile sanitare abilitate. Adeverinta, care atestã starea de sãnãtate,va contine, in clar, numãrul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãtii si va avea mentiunea “APT DE MUNCA“
g) curriculum vitae format EUROPASS;
h) alte documente relevante pentru desfãsurarea concursului (certificat de nastere, certificat de cãsãtorie/divort).

Dosarele se vor depune la secretariatul INCSMPS din Bucuresti, strada Povernei nr. 6-8, sector 1, personal, prin email office@incsmps.ro sau prin posta in atentia comisiei de selectie, pana la data de 23.03.2021, de luni pana joi intre orele 10.00-15.00 si vinerea intre orele 10.00-13.00.
Actele prevãzute la alin. 2 lit. b), c) si h) vor fi prezentate si în original în vederea verificãrii conformitãtii copiilor cu acestea.

Cerinte specifice pentru postul scos la concurs de „designer si administrator baza de date/expert IT”:
•    Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta (constituie avantaj studiile si diplomele de masterat sau doctorat)
•    Experienta de min 5 ani pe un post similar
•    Cunostinte in domeniul de securitate date si informatii, inclusiv protectie cf. GDPR
•    Autonomie si responsabilitate in gasirea si implementarea de solutii
•    Cultura solida IT
•    Engleza cunostinte avansate

Persoana selectata pentru ocuparea postului de „designer si administrator baza de date/expert IT”, va participa la realizarea si validarea metodologiei de evaluare impact, prevazute in proiect la activitatile:
-     A.1. - Realizarea si validarea unei analize a structurii tehnice si calitative a datelor furnizate de parteneriat (de realizare proiect) ;
si
-    A.2. - Elaborarea și implementarea mecanismelor de monitorizare și evaluare a politicilor publice și de anticipare a nevoilor de competențe

Pentru aceasta va desfasura si realiza urmatoarele:
•    proiecteazã, testeazã și implementeazã arhitectura informaționalã și programele necesare pentru funcționarea a 3 mecanisme:
a)    de monitorizare a inserției absolvenților programelor de educatie si formare profesionala (trei nivele pregatire);
b)    de anticipare  a nevoii de calificare si competente pe piata muncii,
c)    de monitorizare și evaluare a politicilor publice de mãsuri active și formare.
•    analizeazã si evalueaza modul cum sunt organizate și utilizate în prezent din punct de vedere informațional, datele și informațiile gestionate prin cele 3 mecanisme, propune solutii de corectie sau imbunatatire;
•    asigurã interoperabilitatea datelor intre cele 3 mecanisme și editarea rapoartelor necesare;.
•    Stabileste infrastrucura si caracteristicele sale necesare:
•    Stabileste niveluri de acces pentru actualizarea / dezvoltarea conținutului, elaborarea rapoarte, precum si de securitate a datelor si informatiilor;
•    Aplica prevederile din GDPR (Legea 190/2018) cu privire la protectia datelor in constructia BD;
•    Contribuie la implementarea activitatilor A1 si A2;
•    Asigura instruirea utilizatorilor din proiect privind produsele realizate.

 

Calendarul celor trei etape de concurs:
a)    Selectia dosarelor:         24 - 26.03.2021
b)    Proba practica        30.03.2021, ora 10,00
c)    Interviul :             31.03.2021, ora 10,00

 

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul INCSMPS din strada Povernei, nr. 6 – 8, Sector 1, Cod postal 010643, personal, prin email office@incsmps.ro sau prin posta;

Relatii suplimentare se pot obtine accesand pagina oficiala www.incsmps.ro, la sediul INCSMPS, Str. Povernei nr. 6-8, sector1, Bucuresti, telefon 021.312.4069, fax 0213117595; e-mail: office@incsmps.ro

 

Anexa 1 - Cerere inscriere

Anexa 2 - Acord prelucrare date personale

Anexa 3 - Declaratie

Anexa 4 - CV_RO Europass

Regulament - Metodologie Concurs INCSMPS

 

Anunt rezultat concurs

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului de designer si administrator baza de date/expert IT in cadrul proiectului “ ReConect- Adaptare -Mecanism Integrat de Anticipare, Monitorizare, Evaluare a Pietei Muncii si Educatiei”:

Dl. Draghici Razvan este declarat admis si va fi contactat pentru procedura de semnare a contractului individual de munca.